View count: 9896

How to go NCHU

Map to NCHU (Click)
Google Map (Click) 
 1. Orange Line from Wucyuan West Road Interchange: Wucyuan W Rd.   →  Wucyuan S.Rd. → Cingda Rd.  → NCHU 

 2. Blue Line from Taichung Port Rd Interchange: Taichung Port Rd. → Yingcai Rd. → Guoguang Rd. →  NCHU

 3. Green Line from Taichung Train station: Taichung Rd.  → Xingda Rd. → NCHU

 4.  Chosen Bus Type:
  a. Taichung Bus No. 33 & No. 35 & No. 41
  b. United Highway Bus Company Limited, UIbus No. 50 & No. 59 & No. 73
  c. Chuan Hang Tourism, Chbus No. 58 & No. 65
    


map to nchu